รายละเอียดข่าว

แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน (ว 56 ลงวันที่ 12 ก.ย. 50)

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน - 12 กันยายน 2550

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550

เรื่อง  แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

/civil-web/publish-news/file/153/ว.56-12กย50.pdf

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th