รายละเอียดข่าว

แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) และแบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม - 09 กรกฎาคม 2561

แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) /civil-web/publish-news/file/151/สล.1.doc

แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) /civil-web/publish-news/file/152/สล.2.DOC

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th