รายละเอียดข่าว

ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งรับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง

ทั่วไป - 10 กันยายน 2560

วันที่ 8 กันยายน 2560 ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th