รายละเอียดข่าว

หนังสือเวียนการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน - 22 พฤษภาคม 2560

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th