รายละเอียดข่าว

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาท ได้รับเงินเกินสิทธิหรือโดยไม่มีสิทธิ

สาระน่ารู้ - 25 กันยายน 2566

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th