รายละเอียดข่าว

การส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (ว 336 ลง 19 ก.ย. 49)

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน - 19 กันยายน 2549

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว 336 ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th