รายละเอียดข่าว

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แนวทางการพิจารณาทางปกครอง (ว 217 ลง 16 มิ.ย. 51)

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน - 16 มิถุนายน 2551

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 217 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เรื่อง การสอบข้อเท้จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่เป็นปัญหาและเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งเกี่ยวกับ

  • การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
  • การทำหน้าที่ของกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้ง
  • การกำหนดระยะเวลาในการสอบสวน
  • การสอบสวนเจ้าหน้าที่ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th