รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มขอเปิดระบบละเมิดและแพ่งข้อมูลผู้ใช้งาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม - 05 พฤษภาคม 2560
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th