รายละเอียดข่าว

การสอบละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของ สตง. (ว 1 ลง 8 ม.ค. 50)

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน - 08 มกราคม 2550

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th