รายละเอียดข่าว

แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่หรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ (ว 8 ลง 22 ม.ค. 61)

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน - 22 มกราคม 2561

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 8 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th