รายละเอียดข่าว

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน - 15 กันยายน 2559
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th