รายละเอียดข่าว

รับฟังความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษาฯ

รับฟังความคิดเห็น - 23 สิงหาคม 2565

ด้วยกระทรวงการคลังได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษาฯ และได้ทำการยกร่างระเบียบดังกล่าวใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษาฯ  /civil-web/publish-news/file/311/รับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบลาศึกษา.pdf

 

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th