รายละเอียดข่าว

กรณีหน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช่ค่าสินไหมทดแทน

สาระน่ารู้ - 21 กรกฎาคม 2565

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th