รายละเอียดข่าว

สรุปประเด็นสำคัญในการรับฟังความเห็น โครงการเผยแพร่ประเด็นสำคัญประกอบการดำเนินโครงการปรับปรุงระเบียบ

ประชาสัมพันธ์ - 27 กันยายน 2564

โครงการเผยแพร่ประเด็นสำคัญประกอบการดำเนินโครงการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำนสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฯ

กดลิงค์ฯ

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th