รายละเอียดข่าว

ย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจาณณาความรับผิดทางแพ่ง ด้านทุจริตทางการเงินและทรัพย์สิน

สาระน่ารู้ - 31 สิงหาคม 2563

เรื่องเสร็จที่ ครพ.๑/๒๕๖๓

เรื่อง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก. ทุจริตเบิกจ่ายเงินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ
        เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ (โปรดคลิก)

/civil-web/publish-news/file/244/ย่อคำวินิจฉัยที่เผยแพร่ เรื่องที่ 1 .pdf

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th