รายละเอียดข่าว

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ทั่วไป - 01 พฤษภาคม 2563

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

                    ด้วยกองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการให้เผยแพร่และช่องทางการเผยแพร่ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำผลการรับฟังดังกล่าวไปประกอบการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อไป ระยะเวลาในการรับฟ้งความคิดเห็น 15 วัน คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยแสดงความคิดเห็นทางแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามตาม QR Code ด้านล่าง

แสกนเพื่อดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็น

/civil-web/publish-news/file/245/QR รับฟังความคิดเห็น.docx

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th