รายละเอียดข่าว

บทความเรื่อง การกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาวสายฝน โชชัย)

สาระน่ารู้ - 13 เมษายน 2563

บทความเรื่อง การกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่

โดยนางสาวสายฝน โชชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง 3

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th