รายละเอียดข่าว

รับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังปี2562

ทั่วไป - 30 พฤษภาคม 2562

รับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมประกวดรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง" 

รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

/civil-web/publish-news/file/184/รายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด.pdf

/civil-web/publish-news/file/182/เกณฑ์การประเมินรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ปี 62.pdf

/civil-web/publish-news/file/183/ใบสมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลประกาศเกียติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ปี 62.pdf

 

 

 

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th