รายละเอียดข่าว

อัพเดทคู่มือการใช้งานระบบความรับผิดละเมิดและแพ่ง

คู่มือการใช้งาน - 04 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบความรับผิดละเมิดและแพ่งได้ตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1nO7V9thc1RI3HsgAtuqgCe6vJNvCem6b?usp=sharing

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th