รายละเอียดข่าว

ขอทราบข้อมูลความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ติดต่อสอบถาม โทร 02-127-7000 ต่อ 4595 หรือ 4940

หนังสือเวียน - 21 มกราคม 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.1/ว 28 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562

ตารางข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองให้ขำระเงินของหน่วยงานของรัฐ

ขอทราบข้อมูลความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับรองรับภารกิจการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และชำระเงินตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ให้จัดส่งข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

1. จัดส่งให้กรมบัญชีกลางตามตารางข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองให้ชำระเงินของหน่วยงานของรัฐ

2. จัดส่งข้อมูลให้กรมบังคับคดีตามช้องทางดังนี้

2.1เข้าไปที่เว็บไซด์ http://goo.gl/w17FLT (แบบส่งข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองฯ)

2.2 Scan QR Code ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Line >> เลือก “คิวอาร์โค๊ต” >> ทำการสแกนคิวอาร์โค๊ตเพื่อส่งข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองฯ โดยหากไม่มีข้อมูลสำนวนฯในช่องใดให้ใส่เลข ๐ ในช่องนั้น      

ติดต่อสอบถาม โทร 02-127-7000 ต่อ 4595 หรือ 4940

 

 

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th