รายละเอียดข่าว

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 122 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ฯ

หนังสือเวียน - 07 มกราคม 2562
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th