รายละเอียดข่าว

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

แจ้งเพื่อทราบ - 22 สิงหาคม 2561

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th