ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังปี2562 ทั่วไป - 30 พ.ค. 2562
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th