ดาวน์โหลดเอกสาร
# ชื่อเอกสาร
1 คู่มือระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลด
2 คู่มือระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลด
3 คู่มือระบบงานสัญญารับทุน-ลาศึกษา ดาวน์โหลด
4 คู่มือระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ ดาวน์โหลด
5 แบบรายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดาวน์โหลด
6 แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) ดาวน์โหลด
7 แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) ดาวน์โหลด
8 คู่มือการดูแลระบบงาน สำหรับผู้ดูแลระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th