ดาวน์โหลดเอกสาร
# ชื่อเอกสาร
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง(ภาพรวมของระบบ) ดาวน์โหลด
2 เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง(ระบบงานทางละเมิด) ดาวน์โหลด
3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง(ระบบงานทางแพ่ง) ดาวน์โหลด
4 เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง(ระบบงานลาศึกษา) ดาวน์โหลด
5 เอกสารประกอบการฝึกอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง(ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้) ดาวน์โหลด
6 คู่มือการดูแลระบบงาน สำหรับผู้ดูแลระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th