ดาวน์โหลดเอกสาร
# ชื่อเอกสาร
1 แบบรายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดาวน์โหลด
2 แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) ดาวน์โหลด
3 แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) ดาวน์โหลด
4 คู่มือการดูแลระบบงาน สำหรับผู้ดูแลระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด

สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th