ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การรับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                     ด้วยกองละเมิดและแพ่ง กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการให้เผยแพร่และช่องทางการเผยแพร่ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำผลการรับฟังดังกล่าวไปประกอบการดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อไป ระยะเวลาในการรับฟ้งความคิดเห็น 15 วัน คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยแสดงความคิดเห็นทางแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามตาม QR Code ด้านล่าง แสกนเพื่อดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็น /civil-web/publish-news/file/233/รับฟังความคิดเห็น.docx
ทั่วไป - 4 มิ.ย. 2563
บทความเรื่อง การกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ (นางสาวสายฝน โชชัย)
บทความเรื่อง การกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ โดยนางสาวสายฝน โชชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง 3
สาระน่ารู้ - 13 เม.ย. 2563
บทความเรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที
บทความเรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดย นางสาวสายฝน โชชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง 3  
สาระน่ารู้ - 13 เม.ย. 2563
คู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
แบบยื่นคำขอ
/civil-web/publish-news/file/1/upload
แบบยื่นคำขอ - 5 เม.ย. 2560
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th