ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องความรับผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐ ง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
แบบยื่นคำขอ
/civil-web/publish-news/file/1/upload
แบบยื่นคำขอ - 5 เม.ย. 2560
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th