ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจาณณาความรับผิดทางแพ่ง ด้านทุจริตทางการเงินและทรัพย์สิน (ครพ.1/2564)
ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง           เรื่องเสร็จที่ ครพ.1/2564 เรื่อง เจ้าหน้าที่โรงเรียน บ. กระทำการทุจริตเงินฝากธนาคารของโรงเรียน /civil-web/publish-news/file/264/ครพ 1-64 รร.บ้านดอนนางงาม.pdf
สาระน่ารู้ - 8 ก.พ. 2564
ย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจาณณาความรับผิดทางแพ่ง ด้านทุจริตทางการเงินและทรัพย์สิน
เรื่องเสร็จที่ ครพ.๑/๒๕๖๓ เรื่อง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก. ทุจริตเบิกจ่ายเงินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ         เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ (โปรดคลิก) /civil-web/publish-news/file/244/ย่อคำวินิจฉัยที่เผยแพร่ เรื่องที่ 1 .pdf
สาระน่ารู้ - 31 ส.ค. 2563
แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) และแบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2)
แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) /civil-web/publish-news/file/151/สล.1.doc แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) /civil-web/publish-news/file/152/สล.2.DOC
คู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
แบบยื่นคำขอ
/civil-web/publish-news/file/1/upload
แบบยื่นคำขอ - 5 เม.ย. 2560
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th