ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง  แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน /civil-web/publish-news/file/153/ว.56-12กย50.pdf
แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) และแบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2)
แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) /civil-web/publish-news/file/151/สล.1.doc แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) /civil-web/publish-news/file/152/สล.2.DOC
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th