ข่าวสารประชาสัมพันธ์
รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังปี2562 รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมประกวดรางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง"  รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ /civil-web/publish-news/file/221/รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม.pdf               เอกสารใบสมัครและรายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิเข้าร่วมประกวด /civil-web/publish-news/file/184/รายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด.pdf /civil-web/publish-news/file/182/เกณฑ์การประเมินรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ปี 62.pdf /civil-web/publish-news/file/183/ใบสมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลประกาศเกียติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ปี 62.pdf      
ทั่วไป - 30 พ.ค. 2562
คู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
แบบยื่นคำขอ
/civil-web/publish-news/file/1/upload
แบบยื่นคำขอ - 5 เม.ย. 2560
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4594, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th