ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง  แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน /civil-web/publish-news/file/153/ว.56-12กย50.pdf
แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) และแบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2)
แบบบันทึกการสอบสวน (สล.1) /civil-web/publish-news/file/151/สล.1.doc แบบรายงานผลการสอบสวน (สล.2) /civil-web/publish-news/file/152/สล.2.DOC
พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการเงินการคลังครั้งที่ 4
  พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทั่วไป - 8 พ.ค. 2561
ข้อกล่าวอ้างที่ปราศจากเอกสารหลักฐาน
/civil-web/publish-news/file/142/บทความละเมิด.pdf
สาระน่ารู้ - 23 ก.พ. 2561
ตอบปัญหาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของมหาวิทยาลัย
คำถาม กรณีมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ และอธิการบดีเป็นผู้ออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว กรณีนี้ผู้ใดเป้นผู้พิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง คำตอบ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณืคำสั่งในกรณีนี้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยอุทธรณ์ต่อผู้กำกับดูแล กรณีนี้คือ สภามหาวิทยาลัย
คู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
แบบยื่นคำขอ
/civil-web/publish-news/file/1/upload
แบบยื่นคำขอ - 5 เม.ย. 2560
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th