ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอทราบข้อมูลความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ติดต่อสอบถาม โทร 02-127-7000 ต่อ 4595 หรือ 4940 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.1/ว 28 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ตารางข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองให้ขำระเงินของหน่วยงานของรัฐ ขอทราบข้อมูลความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับรองรับภารกิจการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และชำระเงินตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ให้จัดส่งข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  1. จัดส่งให้กรมบัญชีกลางตามตารางข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองให้ชำระเงินของหน่วยงานของรัฐ 2. จัดส่งข้อมูลให้กรมบังคับคดีตามช้องทางดังนี้ 2.1เข้าไปที่เว็บไซด์ http://goo.gl/w17FLT (แบบส่งข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองฯ) 2.2 Scan QR Code ผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Line >> เลือก “คิวอาร์โค๊ต” >> ทำการสแกนคิวอาร์โค๊ตเพื่อส่งข้อมูลสำนวนคำสั่งทางปกครองฯ โดยหากไม่มีข้อมูลสำนวนฯในช่องใดให้ใส่เลข ๐ ในช่องนั้น       ติดต่อสอบถาม โทร 02-127-7000 ต่อ 4595 หรือ 4940    
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 122 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 122 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 126 เรื่อง สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้ฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 126 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 121 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 121  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.2/ว 82 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการเงินการคลังครั้งที่ 4
  พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทั่วไป - 8 พ.ค. 2561
คู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
แบบยื่นคำขอ
/civil-web/publish-news/file/1/upload
แบบยื่นคำขอ - 5 เม.ย. 2560
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th