ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.2/ว 82 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการเงินการคลังครั้งที่ 4
  พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ทั่วไป - 8 พ.ค. 2561
ข้อกล่าวอ้างที่ปราศจากเอกสารหลักฐาน
/civil-web/publish-news/file/142/บทความละเมิด.pdf
สาระน่ารู้ - 23 ก.พ. 2561
คู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
แบบยื่นคำขอ
/civil-web/publish-news/file/1/upload
แบบยื่นคำขอ - 5 เม.ย. 2560
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7302, 02-127-7000 ต่อ 6414 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th