ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สัญญาค้ำประกันและสัญญาผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิ (ว 126 ลง 20 พ.ย. 61)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 126 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระหนี้ฯ (ว 122 ลง 13 พ.ย. 61)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 122 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่
สัญญาค้ำประกันลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย (ว 121 ลง 13 พ.ย. 61)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 121  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบละเมิด (ว 82 ลง 27 ส.ค. 61)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.1/ว 82 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่หรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ (ว 8 ลง 22 ม.ค. 61)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว 8 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ
แบบยื่นคำขอ
/civil-web/publish-news/file/1/upload
แบบยื่นคำขอ - 5 เม.ย. 2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (ว 239 ลง 7 ก.ค. 58)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
แบบคำขอกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ว 12 ลง 27 ก.พ. 58)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 12 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th