ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บทความเรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที
บทความเรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดย นางสาวสายฝน โชชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานละเมิดและแพ่ง 3  
สาระน่ารู้ - 13 เม.ย. 2563
คู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบงานสัญญารับทุน/ลาศึกษา  
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th