คำนวณการปฏิบัติราชการชดใช้


# ตั้งแต่วันที่ - ถึงวันที่  * เงินเดือน (บาท) เงิน พ.ช.ค. (บาท) เงินเพิ่มอื่น ๆ (บาท) รวมเงินที่ได้รับ (บาท)
ไม่มีข้อมูล

เงินทุน/ค่าใช้จ่ายในระหว่างการลา


# ประเภทค่าใช้จ่าย  * จำนวนเงิน  *
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเบี้ยปรับ


เท่า
เท่า
เท่า
** การคำนวณการชดใช้นี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
สงวนสิทธิ์โดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2559 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 Call Center โทร. 02-127-7000 ต่อ 4595, 6409 โทรสาร. 02-127-7553 อีเมล : tclsinfocgd@cgd.go.th